Maene Ypma horizontaal website Menu
Steinway Spirio

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Steinway Center Nederland (verder genoemd: "de site") besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: "de informatie") op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Steinway Center Nederland. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Steinway Center Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Steinway Center Nederland niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

YPSN logo zonderschaduw payoff dia-01

Een piano of vleugel is geen dagelijkse aanschaf. Integendeel, het is een investering voor vele jaren en dat vraagt om een zorgvuldige en weloverwogen beslissing. Die begint bij de keuze van uw leverancier. Laat u daarom uitgebreid voorlichten door vakmensen met passie.

Robijnstraat 5
1812 RB ALKMAAR

Tel 072 541 44 00
E-mail info@ypmapianos.nl